Treści wymagają akceptacji

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych informacji na temat warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z informacji, które zostały na niej zamieszczone.

Wybierając opcję „AKCEPTUJĘ” potwierdzasz zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażasz zgodę na zawarte w nich ograniczenia i zobowiązujesz się do ich przestrzegania.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów lub nabywania papierów wartościowych.

Treści zamieszczone na niniejszej stronie nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, dystrybucji i publikacji bezpośrednio ani pośrednio w jakiejkolwiek jurysdykcji w której stanowiłoby to naruszenia właściwych przepisów prawa lub wymagało rejestracji w takiej jurysdykcji.

Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”).

Evo Dom Maklerski informuje, że papiery wartościowe objęte ofertą publiczną nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem powyższego oświadczenia może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu produktów strukturyzowanych: 2 – letnie Certyfikaty Strukturyzowane z Ochroną Kapitału Powiązane z STOXX Global Select Dividend 100 Index (EUR)” o numerze ISIN JE00BGBBFX18 emitowanych przez Goldman Sachs Finance Corp International Ltd, Jersey, JE4 8PX („Emitent”). Series P Programme for the issuance of warrants, notes and certificates („Prospekt”), Final Terms („Ostateczne Warunki Emisji”) wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi przygotowany w związku z ofertą publiczną produktów strukturyzowanych są jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o produktach strukturyzowanych oraz ofercie publicznej produktów strukturyzowanych w Polsce („Oferta”). Prospekt został zatwierdzony przez luksemburską Komisję Nadzoru Sektora Finansowego („Zagraniczny Organ Nadzoru”) 13 stycznia 2023 r. i paszportowany do Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 13 stycznia 2023 r. W związku z Ofertą prowadzoną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, Emitent udostępni Prospekt na swojej stronie internetowej (www.gspriips.eu.) – wyłącznie w celach informacyjnych.

Evo Dom Maklerski, z zastrzeżeniem przepisów prawa, nie odpowiada za prawdziwość, rzetelność oraz kompletność informacji ujawnionych w Prospekcie, Ostatecznych Warunkach Emisji, aneksach i komunikatach aktualizujących do Prospektu oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje.